Ik zoek informatie / Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het voorkomen en duurzaam stoppen van geweld, zodat elke inwoner in de regio Hart van Brabant veilig is en zich veilig voelt zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen, ontplooien en kan meedoen in de samenleving. Dat is waar de regio Hart van Brabant voor staat. Op deze pagina lees je meer over wat er de afgelopen periode regionaal is gedaan en wat er is bereikt. De regio blijft zich inzetten. Door te klikken op de roze buttons kom je direct terecht bij de specifieke speerpunten van de regio

Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er gebeurt al veel, maar de problematiek is hardnekkig. Dat blijkt ook weer uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Verwey Jonker Instituut:

 • 1 op de 3 moorden/doodslagen in huiselijke kring;
 • 1 op de 11 Nederlanders was in de afgelopen 5 jaar slachtoffer huiselijk geweld. 80% daarvan wordt niet gemeld. Kinderen zijn slachtoffer of getuige;
 • Recent onderzoek: 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 24 jaar voorgaande 12 maanden slachtoffer huiselijk geweld;
 • 1 op de 30 kinderen wordt mishandeld: 1 op 12 scholieren;
 • 1 op de 8 kinderen heeft te maken met seksuele intimidatie in de sport: 1 op de 25 is aangerand/verkracht;
 • 15% van de ouders getraumatiseerd;
 • 30% van de ouders zelf geweld meegemaakt:
 • 30% van de kinderen heeft trauma’s.

Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen.

Waar staan we als regio voor?

Het voorkomen en duurzaam stoppen van geweld, zodat elke inwoner in de regio Hart van Brabant veilig is en zich veilig voelt zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen, ontplooien en kan meedoen in de samenleving. Dat is waar de regio Hart van Brabant voor staat.

Wat was de opdracht van de afgelopen jaren?

Vanuit Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veiligheid Voorop 2019 – 2021, Taskforce Kindermishandeling 2017 – 2021 en Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2018 – 2021 was de opdracht:
 • Vind een structurele, adequate aanpak om geweld duurzaam te stoppen en herhaling te voorkomen;
 • Zorg voor een integrale aanpak: bundeling van krachten en expertises voor preventie tot aanpak structureel geweld;
 • Creëer innovatie in samenwerking;
 • Bouw voort op het bestaande fundament;
 • Gebruik een lerende aanpak: steeds toetsen of een stap meerwaarde oplevert.

En wat hebben we bereikt?

De komende periode blijven we inzetten op de genoemde punten. Daarnaast gaat de regio zich in 2022 richten op ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Onze regio heeft werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid breed omarmd. Dat betekent dat wij als regio Hart van Brabant eerst werken aan directe veiligheid om vervolgens die zorg en ondersteuning in te zetten die bijdraagt aan het verminderen van de risico’s op geweld en het herstel. Deze video laat goed zien wat we hiermee bedoelen.

Belangrijk uitgangspunt bij deze visie is dat beroepskrachten en betrokkenen vanaf begin af aan samen werken aan de veiligheid van de betrokkenen zelf. Ze gaan op zoek naar de onderliggende patronen waardoor dit geweld elke keer plaatsvindt en gaan na wat betrokkenen helpt om het patroon te doorbreken. Om goed te kunnen werken volgens deze visie en ook een gezamenlijke taal te spreken in onze regio, werken de medewerkers van de lokale (wijk)teams volgens de Multifocusmethodiek.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een complex probleem dat vraagt om:

Sterke Lokale (wijk) teams

De lokale (wijk)teams in de regio Hart van Brabant investeren in kwaliteit en samenwerking met netwerkpartners. De lokale (wijk)teams werken namelijk volgens de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid’. Dat betekent dat de gemeenten in de regio Hart van Brabant:

 • opdracht aan hun lokale (wijk)teams hebben gegeven om te werken volgens deze kwaliteitsstandaarden;
 • de medewerkers moeten voldoen aan de competenties die daarbij horen;
 • de lokale (wijk)teams moeten weten welke hulp zij kunnen inzetten en deze voldoende aanwezig is in de regio;
 • er goede samenwerkingsafspraken zijn met Veilig Thuis.

Regionale samenwerkingsafspraken wijkteams en Veilig Thuis

In de regio Hart van Brabant werken we volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Werken volgens deze visie vraagt om goede afspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams. Veilig Thuis en lokale (wijk)teams hebben namelijk een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in de aanpak.

Rol lokale (wijk)teams

 • bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • bieden van en het inzetten van zorg- en/of hulp om de risicofactoren van huiselijk geweld en kindermishandeling weg te nemen;
 • in gang zetten van zorg- en hulpverlening gericht op herstel van de gevolgen van het geweld. Dit doen de lokale (wijk)teams in samenwerking met andere partners en instanties;
 • zorg dragen voor het zicht op veiligheid in die casussen die door Veilig Thuis worden overgedragen. Dit heeft als doel directe en stabiele veiligheid in gezinnen/huishoudens te creëren. De casuscoördinator voert deze taak uit;

Afspraken tussen Veilig Thuis en de gemeenten in de regio Hart van Brabant:

 • Er is voortdurende aandacht voor de veiligheid door de veiligheidsvoorwaarden die door Veilig Thuis zijn geformuleerd en het door het lokale (wijk)team opgestelde en uitgevoerde veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en door de monitorfunctie van Veilig Thuis (maximale duur van 18 maanden);
 • De momenten waarop de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid wordt overgedragen van de ene naar de andere partij, zijn duidelijk gemarkeerd;
 • Coördinatie van alle interventies die plaatsvinden om het veilig te krijgen wordt voor een periode van maximaal anderhalf jaar uitgevoerd door het lokale (wijk)team op basis van een aantal concrete taken en uitgangspunten.
Samenwerken aan veiligheid en herstel. Regio hart van brabant verdeeld de verantwoordelijkheden van 'Veilig thuis' en lokale teams in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, onder regie van de 9 gemeenten in Hart van Brabant (afspraken 2020)

Pilot verbindend samenwerken

In de regio Hart van Brabant werken de lokale wijkteams en Veilig Thuis verbindend met elkaar samen. Concreet betekent dat wanneer Veilig Thuis beslist om naar aanleiding van een melding een dienst in te zetten en hier dan daadwerkelijk mee aan de slag gaat, zij direct contact zoeken met het lokale (wijk)team. Zij gaan samen het gesprek aan met de directbetrokkenen, zodat deze maar één keer hun verhaal hoeven te doen, er direct met elkaar afspraken gemaakt kunnen worden over het vervolg. Daarnaast worden de lokale (wijk-)teams meteen gedurende de hele dienst betrokken, wat hen weer duidelijkheid geeft over de dienst en verloop hiervan. Tenslotte leren zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk-)teams meer over elkaar, elkaars werkwijze en elkaars werkproces wat op langere termijn bevorderend is voor de samenwerking. In 2021 is deze pilot in verschillende gemeenten van start gegaan en wordt tot op heden als groot succes gezien. Het doel op lange termijn is dat deze werkwijze blijvend is in de regio.

Veiligheidsteam

Wat is het Veiligheidsteam

Het Veiligheidsteam staat voor een intensieve samenwerking tussen professionals op het gebied van straf en zorg. Een team vaste professionals werkt samen onder één dak, in het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor een gezin wordt er één plan op maat gemaakt en is er één coördinator die langdurig en intensief betrokken blijft. Net zolang tot stabiele veiligheid geborgd is.

Om samen echt het verschil te maken, slaan verschillende organisaties de handen inéén in het Veiligheidsteam: Gezinsmanagement, Toegang Tilburg, Jeugdbescherming Brabant, politie, OM, de Raad voor Kinderbescherming, Reclassering, Veilig Thuis. Daarnaast leveren vaste contactpersonen van GGz Breburg, Novadic-Kentron, Sterk Huis en Amarant expertise daar waar nodig.

Wat doet het Veiligheidsteam?

De kracht van de visie samenwerken aan veiligheid is de focus op veiligheid. De vaste professionals van het Veiligheidsteam gaan met de betrokkenen uit een gezin en de betrokken organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein zorgen dat geweld stopt en duurzaam wordt opgelost. Zij blijven dan ook langdurig de coördinatie behouden, totdat stabiele veiligheid is bereikt. Voor een gezin betekent dit dat er voor één gezin één veiligheidsplan komt dat besproken wordt met één coördinator.

Hoe kom ik bij het Veiligheidsteam?

Iedereen kan gezinnen of huishoudens voor het Veiligheidsteam aandragen via Veilig Thuis. Veilig Thuis bepaalt vervolgens of het Veiligheidsteam iets kan betekenen en levert het Veiligheidsteam de gezinnen aan met een (lange) geschiedenis van meldingen en hulpverlening, met een hoog risico op escalatie van ernstig geweld.

De teamcoordinator van het Veiligheidsteam is Tia Spithoven.

Pilot kindermishandeling / huiselijk geweld met letsel bij ETZ

Bij het ziekenhuis komen regelmatig slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door goede samenwerking ontvangt het slachtoffer met letsel de medische zorg die nodig is en wordt direct ingezet op het creëren van de veiligheidsvoorwaarden, het verhogen van de aangiftebereidheid, daderpakkans en vervolging strafbare kindermishandeling door directe inzet van forensisch medische expertise en het inzetten van vervolghulp ter vermindering van het risico op herhaling. De pilot start met kindermishandeling en gaat snel uitbreiden naar huiselijk geweld breed. De inzet is om een one-stop-shop te realiseren: het slachtoffer hoeft een keer zijn/haar verhaal te doen en er wordt in samenspraak gehandeld. De pilot start in 2022 en heeft als resultaat aan acute zorg huiselijk geweld en kindermishandeling als onderdeel van het Integraal Spoedplein bij ETZ.

Dialoogleiders

Praten over huiselijk geweld en kindermishandeling kan lastig zijn en is voor veel mensen een taboe. Zeker bij de migrantengemeenschappen. Maar ook binnen deze gemeenschappen komt huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Daarom is er vanuit het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling het initiatief genomen om dit thema bespreekbaar te maken met behulp van dialoogleiders. Erover praten helpt bij de signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stichting Kezban, een landelijke organisatie die taboeonderwerpen binnen de migrantengemeenschappen bespreekbaar maakt, heeft in de afgelopen periode 14 dialoogleiders opgeleid. Deze dialoogleiders komen uit verschillende migrantengroepen (Somaliërs, Turken, Marokkanen) en hebben al dertigtal dialoogbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten sluiten vaak aan bij de bestaande activiteiten zoals bij ouderkamers, wijkcentra, zelforganisaties en inburgeringscursussen. GGD Hart van Brabant en Contour de Twern zijn actief betrokken bij de inzet van deze dialoogleiders.

Wil je gebruik maken van dit initiatief?