Annuleringsvoorwaarden trainingen

Met de inzending van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld. Contante betalingen zijn niet mogelijk. De cursist ontvangt de factuur per e-mail.

Annuleren kan tot vier weken voor het begin van de training of workshop. Cursisten zijn dan € 25,- administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan vier weken voor het begin van de training of workshop is het volledige cursusgeld verschuldigd. Annuleringen kunnen per e-mail worden doorgegeven aan info@coordinatiepunttrainingen.nl.

Het Coördinatiepunt Trainingen behoudt zich het recht voor om een training, workshop of bijeenkomst te annuleren indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen (minder dan 6 deelnemers). Als dat het geval is, ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht. Alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de geannuleerde cursus worden in dat geval volledig gerestitueerd.

Indien een geplande bijeenkomst niet door kan gaan wegens ziekte van de trainer, wordt deze op een ander moment ingehaald. Is de cursist verhinderd op de dag dat de bijeenkomst wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van het cursusgeld.

Cursist heeft geen recht op restitutie voor niet-gevolgde bijeenkomsten/trainingsdagen of wanneer de bijeenkomst uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist. Met elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van diens persoonsgegevens in het bestand van het Coördinatiepunt Trainingen/Regionaal Expertisecentrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling, met vermelding van diens contactgegevens op de deelnemerslijst.

Het Coördinatiepunt Trainingen/Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de informatie die de cursist in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist. Copyright van al het materiaal tijdens de training behoort tot het eigendom van het Coördinatiepunt Trainingen/Regionaal Expertisecentrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling en mag niet door derden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Coördinatiepunt Trainingen.