Home / Thema's / Casuscoördinatie / Casusregie

Casuscoördinatie / Casusregie

In de regio is afgesproken dat betrokkenen zo min mogelijk hun verhaal opnieuw moeten doen. Er is een vast contactpersoon, de casuscoördinator, totdat er stabiele veiligheid is gerealiseerd.

Wat is casuscoördinatie/casusregie?

De coördinator / casusregisseur heeft de taak er voor zorg te dragen dat:

 • er contact wordt gelegd met (direct)betrokkenen en zij gemotiveerd worden voor hulp op een manier die passend is bij hen. De motivatie moet blijvend worden uitgevraagd en gemonitord;
 • zij een centraal contactpersoon zijn voor (direct)betrokkenen, waarbij zij grenzen stellen en ingrijpen maar ook steunend zijn. De casusregisseur werkt altijd samen vanuit partnerschap met de (direct)betrokkenen;
 • de problematiek systeemgericht in kaart wordt gebracht, er een risico-inschatting gemaakt wordt, de zelfredzaamheid ingeschat wordt en dat met onderliggende oorzaken samenbrengt in een integrale probleemanalyse;
 • de scheiding tussen zorg & veiligheid, tussen het perspectief op jeugd en het perspectief op volwassenen en tussen vrijwillig en verplicht kader overbrugd wordt;
 • er wordt gecoördineerd op gefaseerde samenwerking aan veiligheid. Dit houdt in dat er wordt gezorgd voor een totstandkoming en uitvoering van het veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan waarbij deze bekend zijn bij en ondersteund worden door de (direct)betrokkenen. Deze worden vertaald naar één simpel plan voor het gezin (‘op de koelkast’) de vormen van ondersteuning, hulp en behandeling die in het hulpverlenings- en herstelplan zijn vastgelegd, worden ingezet;
 • hiertoe samengewerkt wordt met zowel (direct)betrokkenen als het (professionele en informele) netwerk daaromheen. Hierbij kunnen eventueel ook ervaringsdeskundigen betrokken worden. De casusregisseur werkt reflectief, overlegt met collega’s en herkent de grenzen van het eigen specialisme;
 • de bij het gezin/huishouden betrokken professionals op de hoogte zijn van elkaars bemoeienis;
 • deze professionals met elkaar, binnen de mogelijkheden van bestaande wet- en regelgeving, relevante informatie uitwisselen;
 • deze professionals hun aanpak en interventies op elkaar afstemmen;
 • de veiligheid van alle individuele leden van het gezin of huishouden voortdurend in de gehele aanpak centraal blijft staan;
 • er momenten zijn van evaluatie en bijsturing aan de hand van de doelen die in het hulpverlenings- en herstelplan zijn vastgelegd;
 • er bij monitoring door Veilig Thuis een goede afstemming en samenwerking is met Veilig Thuis;
 • er wordt opgeschaald/geëscaleerd/doorbraak wordt gerealiseerd als het traject vastloopt.

De coördinator/ casusregisseur is verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid van alle leden van het gezin of huishouden.

Wat zijn afspraken in Hart van Brabant?

De afspraak is dat betrokkenen altijd terecht kunnen bij een coördinator/casusregisseur wanneer er veiligheidsvoorwaarden zijn gesteld en een veiligheidsplan. Uitgangspunt is dat iemand van het lokale wijkteam de coördinator is, dan wel organiseert dat er een coördinator is. Betrokkenen en de netwerkpartners moeten op de hoogte zijn wie de coördinator is.

De coördinator is net zo lang aanwezig totdat het stabiel veilig is.