Home / Thema's / Gegevens delen

Gegevens delen

De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en andere ondersteuners is soms zeer nodig voor jongeren en kinderen, maar ook voor de partijen zelf, namelijk om hun wettelijke taak goed uit te kunnen voeren. Bij samenwerking zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker sinds de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden. Privacybescherming betekent het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om zorgvuldig handelen en informatiebeveiliging.

Wanneer mag je gegevens delen

Welke gegevens over mensen mag je delen zonder hun privacy te schenden? Gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein stellen zich regelmatig deze vraag. Voor het delen van gegevens is een juridische grondslag een voorwaarde. Maar hoe weet je of die er is? Dat is mede afhankelijk van welke taak je als organisatie uitvoert en het doel en noodzaak van de gegevens die je wilt delen.

Stappenplan

Stap 1: Wat zijn je (wettelijke) taken en werkzaamheden?
Bepaal in het kader van welke (wettelijke) taak jouw organisatie werkzaamheden verricht. Vanuit welke taak betrek je de partners bij een casus? Begin altijd bij de inhoud van je werk. Duidelijk moet zijn waar je bepaalde gegevens voor nodig hebt.

Stap 2: welke activiteiten en doelen komen voort uit jouw (wettelijke) taak?
Bepaal het doel waarvoor je de gegevens nodig hebt. Wees zo concreet mogelijk. Het doel: ‘ik probeer mensen aan werk te helpen’ is te algemeen.

Stap 3: wat zijn de noodzakelijke gegevens per doel?
Bepaal vervolgens welke gegevens nodig zijn voor het doel en stel vast bij welke ketenpartner je de gegevens kan opvragen. Welke taak en rol heeft die organisatie en waarom stel je die vraag aan hen? Voor welke inhoudelijke afweging sta je en welke informatie heb je dan precies nodig?

Stap 4: wat is de juridische onderbouwing van gegevensuitwisseling?
Na het doorlopen van de eerste drie stappen, volgt (pas) het juridische deel.

Stap 5: hoe zit het met het beroepsgeheim?
Hoe vraag ik gegevens aan iemand die een beroepsgeheim heeft: een medicus of (jeugd) hulpverlener? In zo’n geval is altijd toestemming nodig van de betrokkene om gegevens te delen.

Meer informatie