Ik zoek informatie / Kennisbank

Kennisbank

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er veel ontwikkeld. Deze kennisbank biedt directe verwijzingen naar betrouwbare en relevante informatie. Het gaat hier om onderzoeken, factsheets, bouwstenen, kwaliteitskaders of richtlijnen. Allemaal informatie dat bijdraagt aan het vergroten van de kennis. De kennisbank is continue in ontwikkeling. Het is een eerste opzet. We ontvangen graag tips of input om de kennisbank verder uit te breiden.

Veerkracht-versterkers

Steun helpt de veerkracht van kinderen te vergroten. Hoe werkt dat dan en wat kun jij als professional doen?

Veerkracht-versterkers

Drakentemmers

Op dit expertiseplatform vind je informatie, onderzoeken en praktijkkennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Drakentemmers

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Er is een instrumentarium ontwikkeld dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Meer dan een ruzie

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken en effectieve manieren om huiselijk geweld te stoppen te identificeren.

Meer dan een ruzie

Jongere vaak slachtoffer seksueel geweld

Veel jongeren van 15 tot en met 17 jaar hebben fysiek of online seksuele intimidatie of seksueel geweld meegemaakt. Daarom is meer effectieve preventie en passende hulp nodig.

Jongere vaak slachtoffer seksueel geweld

Podcast LINDA.MEIDEN

Jaimie Vaes in Linda.Meiden podcast 'Hartzeer' open over huiselijk geweld

Podcast LINDA.MEIDEN

Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Hoe sommige kinderen, ondanks tegenslagen, opgroeien tot gezonde volwassenen? Dat wordt duidelijk in deze interactieve animatie.

Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Vlogs over seksueel misbruik

Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde diverse vlogseries over seksueel misbruik. In deze korte video’s geven we antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Vlogs over seksueel misbruik

Podcast – kind vertelt over mishandeling

Podcast Janie van der Sleen - wat kun jij doen wanneer een kind jou vertelt over mishandeling.

Podcast – kind vertelt over mishandeling

Animaties bij gesprekken met kinderen

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen.

Animaties bij gesprekken met kinderen

Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).

Buurtgezinnen

Rapportage scheidingen en jeugdzorg

Relatie tussen scheidingen, GGZgebruik en Jeugdzorggebruik

Rapportage scheidingen en jeugdzorg

Podcasts over huiselijk geweld

In de podcastserie ‘Het mag nog wel wat bozer’ praat Veerle Corstens met twee vrouwen over huiselijk geweld.

Podcasts over huiselijk geweld

Rol gender bij huiselijk geweld

Een speciale editie van het Augeo Magazine kun je alles lezen over de rol die gender speelt in het ontstaan en in stand blijven van huiselijk geweld.

Rol gender bij huiselijk geweld

Ace’s Infographic alcohol, drugs en roken

Een infographic over de gevolgen van drank, drugs en roken bij kinderen.

Ace’s Infographic alcohol, drugs en roken

Signaleringskaart en checklist kind-oudermishandeling

Op de signaleringskaart vind je de verschillende vormen van kind-oudermishandeling met de daarbij behorende voorbeelden.

Signaleringskaart en checklist kind-oudermishandeling

Factsheet intiem terreur

Een factsheet voor professionals in domein van zorg, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportvereniging. Om toe te lichten wat intieme terreur is, maar ook om duidelijke handvaten mee te geven: wat moet je weten, wat moet je doen of juist niet?

Factsheet intiem terreur

Termenchecker

Terminologie voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Termenchecker

Impactmonitor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

De monitor laat zien hoe het met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat en wat de impact is van de aanpak.

Impactmonitor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

Signalen kinder-
mishandeling in het onderwijs

Lees meer over de signalen waar je als leraar in het po en vo alert op moet zijn.

Signalen kinder-
mishandeling in het onderwijs

Onderwijsinspectie > Meldcode

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onderwijsinspectie > Meldcode

Actieplan Feitenonderzoek

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. (Visuele) Uitleg over de mogelijke routes.

Actieplan Feitenonderzoek

Onderzoek ‘Kwestie van lange adem’

Door Verweij-Jonker instituut

Onderzoek ‘Kwestie van lange adem’

Visie gefaseerd samenwerken aan Veiligheid

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid richt zich op alle professionals die in hun werk te maken krijgen met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid structureel in het geding is.

Visie gefaseerd samenwerken aan Veiligheid

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Dit kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams.

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

De Ontwikkelagenda Veiligheid voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft.

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Richtlijnen Jeugdhulp

De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

Richtlijnen Jeugdhulp

Toolkit aandachts-
functionaris

Praktische informatie die je in je dagelijks werk als aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling nodig hebt.

Toolkit aandachts-
functionaris

Meldcode en Meldplicht voor het onderwijs

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Meldcode en Meldplicht voor het onderwijs

Blauwe Maan

Hulp na onvrijwillige seks en misbruik.

Zorg in de regio
Hart van Brabant

Het zorgportaal van de regio Hart van Brabant.

Samenwerkende
Jeugdzorgspecialisten

Kennisnetwerk in Midden-Brabant.

T-Helpt

Op T-helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen in de gemeente Tilburg.

Zorg- en Veiligheidshuis
Midden-Brabant

Werkt aan veiligheid en leefbaarheid in de regio Midden-Brabant.

Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbescherming, jeugdreclassering en vrijwillige begeleiding.

Sterk Huis

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. We helpen mensen door bedreigende situaties, lastige thuissituaties en moeilijke periodes.

Veilig Thuis Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Hart voor de jeugd

Hét platform voor mensen die béter willen voor kinderen en jongeren.

Movisie

Kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Nederlands Jeugd Instituut

Nationaal kenniscentrum over opgroeien.

Slachtofferhulp

Zijn er voor dat slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring.

Voor de jeugd

Programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken.

Verwey Jonker instituut

Onafhankelijkwetenschappelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken.

Augeo Foundation

Versterken van professionals, beleids-makers, vrijwilligers en ervarings-deskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

Schadefonds geweldmisdrijven

De kennisbank voor professionals die werken met slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben of hadden.

112NL APP

Hulpdiensten zijn ook bereikbaar via een app. Als praten niet lukt, dan kan er gechat worden met de centrale. De locatie wordt meteen meegestuurd. Ook handig als iemand de Nederlandse taal niet machtig is i.v.m. de vertaalfunctie.