Home / Vormen van geweld / Kindermishandeling

Kindermishandeling

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Ouders of opvoeders moeten hiervoor zorgen. Maar soms weten ouders uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Ze weten niet hoe ze met hun kind om moeten gaan.

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Kindermishandeling is niet alleen fysiek geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om uitschelden, kleineren of verwaarlozing. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Soms ook op andere plaatsen waar het kind afhankelijk is van zorg, bijvoorbeeld bij de kinderopvang of de sportvereniging.

Het kan gaan om opzettelijke mishandeling. Soms komt het voort uit onmacht. Als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. Mensen praten niet zo makkelijk over kindermishandeling, maar elk jaar sterven er kinderen door mishandeling of geweld. Kindermishandeling kán niet en mág niet. Het is strafbaar en je hebt het recht en de plicht om voor kinderen op te komen.

Kindermishandeling kan voorkomen in alle soorten gezinnen. In rijke en arme gezinnen, in grote en kleine gezinnen en in allochtone en autochtone gezinnen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden mishandeld, vaak lang last houden van wat hen is aangedaan. Psychische problemen komen veel voor, net als lichamelijke klachten.

Wat kan je doen bij (vermoedens van) kindermishandeling?

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Lees meer over signalen.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden. Lees meer over het bespreken van zorgen.
  • Bel Veilig Thuis voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met je en bepaalt samen met je wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kun je een melding doen van kindermishandeling.