Home / Meldcode

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Volgens de meldcode breng je, indien mogelijk samen met het gezin en (professionele) anderen, in kaart wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren/veranderen. Openheid naar het gezin toe is hierbij belangrijk, waarbij je aangeeft welke stappen je gaat ondernemen. Voor eergerelateerd geweld geldt een aparte meldcode.

Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld Hoort Nergens Thuis

Voor wie is de meldcode verplicht?

De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Werkgevers in deze sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers.

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor deze organisaties om in de meldcode afwegingskaders op te nemen, waarin beschreven wordt wanneer een melding noodzakelijk is en hoe de goede hulp eruit ziet. Hierbij geldt dat vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd gemeld worden bij Veilig Thuis. Ook wordt er gemeld wanneer de (thuis-)situatie onveilig blijft, ook al is er passende hulp ingezet.

Wat als je niet meldcodeplichtig bent?

Zie je wel signalen maar ben je (als professional of vrijwilliger) niet meldcodeplichtig? Ook dan is het een eerste stap om de signalen die je ziet te noteren, jouw zorgen te delen met anderen en gezamenlijk in kaart te brengen welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Veilig Thuis Midden-Brabant kan hierover passend advies geven en samen met jou, op basis van feiten, wegen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Samen met Veilig Thuis ga je na of dat jij wat jij hebt gesignaleerd ook echt (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld is én wat er nodig is om de situatie te veranderen. Veilig Thuis zal ook vragen of jij weet wie er nog meer signalen (kunnen) hebben gezien. Veilig Thuis maakt dan samen met jou als contactlegger een plan welke (vervolg-)stappen genomen kunnen worden om de veiligheid te vergroten. Dit kan een advies zijn ten opzichte van degene waar jij je zorgen over maakt, maar het kan ook zijn dat Veilig Thuis adviseert om eerst in gesprek met anderen te gaan naar aanleiding van de signalen alvorens wordt overgegaan tot melding.

Toolkits en apps

Er zijn verschillende toolkits en apps om professionals en organisaties te helpen met het werken volgens de meldcode: