Home / Regio Netwerk

Bestuurlijk platform

De regio Hart van Brabant heeft een breed bestuurlijk platform huiselijk geweld en kindermishandeling met ruim 25 organisaties op het gebied van straf, zorg en ondersteuning en welzijn. Gezamenlijk zetten deze organisaties de schouders eronder om het hardnekkige probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Want één ding is duidelijk, niemand kan dit probleem alleen oplossen.

Wat doet het bestuurlijk platform?

In het bestuurlijk platform huiselijk geweld en kindermishandeling worden dilemma’s die de uitvoering ervaart besproken en wordt gezocht naar bijvoorbeeld de inzet van andere maatregelen of verruiming van de knellende kaders. Alles om de betrokkenen écht centraal te stellen en ze beter, sneller en vriendelijker te helpen. Daarnaast wordt het bestuurlijk platform geïnformeerd over de voortgang en de beoogde eindresultaten die samenhangen met de uitvoering van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Integraliteit en een nieuwe gezamenlijke aanpak vraagt om organisatieverandering. Hier ligt dan ook een rol voor het platform. Dit vraagt om verbeeldingsvermogen, overtuigingskracht en doorzettingsmacht.

Gezamenlijke waarden

De leden van het bestuurlijk platform werken vanuit een aantal leidende principes en hebben ook een werkagenda opgesteld.

Wil je in contact komen met het bestuurlijk platform? Klik dan hier.

Het expertisecentrum

Huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en duurzaam oplossen. Dat is de ambitie van de regio Hart van Brabant.

Ambitieus? Zeker. Daar hebben we iedereen hard voor nodig. Daarom gaan we professionals en vrijwilligers extra ondersteunen, zodat zij zich voldoende bekwaam en gesteund voelen en zo daadwerkelijk het verschil kunnen maken als dat nodig is. En zij hun -vaak cruciale- rol nog beter kunnen pakken. Vanaf het allereerste signaal.

Afbeelding met 4 illustraties van links naar rechts: Informatie en kennis, deskundigheidsvordering en trainen, ervaringsdeskundigheid en advies en awareness

Daarom hebben we in de regio Hart van Brabant een Expertisecentrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling waar professionals en vrijwilligers terecht kunnen voor expertise, kennis, ervaringsdeskundigheid en scholing. Binnen het Expertisecentrum bundelen organisaties hun krachten én kennis.

Om zo veel mogelijk inwoners, professionals en vrijwilligers te bereiken willen we laagdrempelig zijn. Door mensen op verschillende momenten te ontmoeten en te voorzien van advies. Fysiek of digitaal. We werken vraaggericht, door de behoeften scherp in beeld te krijgen en daarop goed aan te sluiten. Om kennis op zo’n manier aan te bieden dat het blijft en beklijft. Proactief, door gevraagd en ongevraagd de maatschappelijke schijnwerper op het thema te blijven richten. Zo maken we in onze regio samen écht het verschil.